Projektujemy i kodujemyRealizujemy Kampanie marketingoweRozwijamy E-commerce

Do?wiadczony zespó? kreatywny poprowadzi Twój projekt tam gdzie nie dotar? ?aden freelancer. Projektujemy strony WWW, znamy si? na e-marketingu i troch? na biznesie. Jeste? w dobrych r?kach.

Jak mo?emy Ci pomóc?
Co robimy?

Jedno miejsce, wiele mo?liwo?ci

Strony Internetowe

Strony Internetowe

Tworzymy szybkie, bezpieczne i odpowiednio zaprojektowane strony www oparte o WordPress. Prosta modu?owa budowa pozwoli Ci na zmaksymalizowanie efektów sprzeda?owych i marketingowych.

Sklepy Internetowe

Sklepy Internetowe

Wdra?amy stabilne i zaprojektowane z nastawieniem na konwersj? sklepy www z mo?liwo?ci? oparcia ich o WooCommerce, Prestashop lub Magento w zale?no?ci od etapu, na którym znajduje si? obecnie Twój e-biznes.

Projekty B+R

Projekty B+R

Pozyskujemy dla naszych klientów ?rodki unijne oraz wdra?amy projekty badawczo rozwojowe.

Idealne rozwi?zanie kiedy chcesz zrealizowa? innowacyjny projekt mniejszym nak?adem funduszy.

Social media

Social media

Potrafimy skutecznie budowa? zaanga?owane spo?eczno?ci i promowa? produkty naszych klientów w mediach spo?eczno?ciowych.

Wiemy co zrobi? by Twój nowy produkt lub us?uga zosta?y dostrze?one przez szersz? publiczno??.

Dla Software House

Kochamy WordPressa,
dlatego Ty ju? nie musisz!

Wdra?amy dedykowane strony internetowe dla firm technologicznych z nastawieniem na u?atwienie obs?ugi marketingowej oraz skuteczn? budow? lejków sprzeda?owych.

Pakiety Opieki

Pakiety Opieki

Nasz zespó? jest gotowy pracowa? dla Ciebie tak?e po wdro?eniu Twojego nowego projektu.

Abonamentowe pakiety pozwalaj? na korzystanie z pe?nego spektrum mo?liwo?ci naszej za?ogi kiedy tylko tego potrzebujesz.

Dla agencji

Jeste?my wsparciem dla agencji marketingowych, które potrzebuj? kompetencji programistyczno-graficznych dla swoich klientów i projektów.

Nasz zespó? jest gotowy wspomóc wasze dzia?ania i dostosowa? si? do waszej metodyki i procesów produkcyjnych.

Dlaczego my?

Nad ka?dym projektem czuwa zespó? z ponad 10 letnim do?wiadczeniem w bran?y IT.

1

90% naszych klientów wspó?pracuje z nami d?u?ej ni? rok!

2

Do ka?dego projektu przypisujemy opiekuna, który kontroluje bud?et oraz post?py prac.

3

Nasi klienci doceniaj? ?atwo?? komunikacji, transparentno?? oraz szersze spojrzenie na ich biznes.

4

80% naszych klientów deklaruje, ?e ch?tnie poleci nasze us?ugi swoim partnerom biznesowym.

Case study

Case Study Briisk.co

Software HouseUI/UX DesignWeb developmentWordpress

Dwukrotny wzrost konwersji i zapytań na stronie www.

Zobacz case
Referencje

Co mówi? o nas klienci?

Joanna Chmiel

Managing Partner at briisk.co

Software House – Briisk.co

Zapytania ofertowe i konwersje na stronie wzros?y a? dwukrotnie!

Nasz dzia? marketingu jest w stanie samodzielnie edytowa? stron? internetow? bez udzia?u naszych programistów, a nasi klienci byli pod du?ym wra?eniem zmian, które wdro?yli?my podczas wspó?pracy z Wise People.

web
Web

Marcin Szymański

Wspólnik FALCO

Zrealizowany projekt strony internetowej zdecydowanie spe?ni? nasze oczekiwania. Doceniamy równie? wysi?ek w?o?ony w zrozumienie specyfiki naszej bran?y - to ogromna warto?? dodana.

Od Wise People otrzymali?my wiele kreatywnych pomys?ów oraz pe?n? opiek? na pocz?tkowym etapie po wdro?eniu strony. Z czystym sumieniem rekomendujemy Wise People jako solidnego partnera w biznesie i wykonawc? stron WWW.

Patryk ?liwiński

W?a?ciciel Magic Garage Automotive Centre

Bardzo polecam wspó?prac? z ekip? Wise People! Po wielu latach poszukiwań odpowiedniego miejsca, w które mog? powierzy? wa?ne dla mojej marki marketingowe sprawy... trafi?em tutaj. I to w?a?nie tutaj zostaj? na d?u?ej!

?wietna obs?uga, ogromna wiedza i zapa? do pracy, a co najwa?niejsze namacalne efekty przek?adaj?ce si? na rezultaty sprzeda?owe. Nasz Facebook obecnie konwertuje jak z?oto. Dzi?ki!

Skontaktuj si?

Masz pomys??

Porozmawiajmy! Umów si? na 1h bezp?atn? konsultacj?, a razem poszukamy "m?drego" rozwi?zania.

Umów si?

Wise People sp. z o.o.

Adres
al. Powstańców Wielkopolskich 26
85-090 Bydgoszcz, Polska
免费人成在线视频观看,亚洲人成电影在线天堂色,成版人看片app破解版