6 powodów, dla których profesjonalne zdj?cia s? lepsze ni? te ze stocku.

Fotografia Social Media
Opublikowano: 06.02.2020
6 powodów, dla których profesjonalne zdj?cia s? lepsze ni? te ze stocku.

Na pewno znasz to uczucie: wchodzisz na stron? internetow?, na której widzisz u?miechni?tych, wyg?adzonych ludzi w wystylizowanych pozach, którzy maj? reprezentowa? oferowany produkt lub us?ug?, jednak z jakiego? powodu wydaj? ci si? ma?o wiarygodni.

Do zdj?? teoretycznie nie mo?na si? przyczepi? – s? technicznie poprawne, w wysokiej rozdzielczo?ci, a w?a?ciciel strony na pewno ma do nich prawa, bo przecie? kupi? je w bazie, czyli popularnym stocku. Niestety, tu w?a?nie le?y problem: bo zdj?cia ze stocku nie s? z?e, one po prostu nie reprezentuj? Twojego biznesu w sposób, na jaki zas?uguje. I, co wa?niejsze, w sposób, jakiego potrzebuje, ?eby sprzedawa?. Dlaczego wi?c warto zainwestowa? w profesjonaln? sesj? zdj?ciow?? Poznajcie sze?? najwa?niejszych powodów.

1. Wiarygodno??

Wspomniana ju? powy?ej wiarygodno?? jest naprawd? trudna do osi?gni?cia, kiedy ma bazowa? na portretach obcych ludzi, którzy – chocia? wygl?daj? nienagannie – nie s? przecie? Twoimi potencjalnymi klientami, a ju? na pewno nie s? Twoimi pracownikami. To szczególnie wa?ne w bran?ach bazuj?cych na du?ym poziomie zaufania – takich jak medycyna, weterynaria czy edukacja, ale nie tylko. Wchodz?c na stron? klient chce zobaczy?, kto b?dzie zajmowa? si? jego zdrowiem, szczepi? jego psa i uczy? jego dziecko. Z pewno?ci? nie b?d? tego robi? ?adne buzie ze stocka.

2. Budowanie zaufania

Id?c dalej ?ladem zaufania – bez w?tpienia musimy je budowa?. Robimy to wi?c za spraw? obrazów dokumentuj?cych nasz? codzienn? prac?, nasz warsztat, nasze us?ugi i nasze produkty oraz wreszcie samych nas i naszych pracowników. Nie bez znaczenia jest te? fakt, ?e inwestuj?c w profesjonalne zdj?cia dajesz odbiorcom zna?, ?e traktujesz swój biznes powa?nie.

3. Wyró?nienie si? i przyci?gni?cie uwagi

Problem ze zdj?ciami stockowymi jest taki, ?e cz?sto spe?niaj? swoj? funkcj? w przyzwoity sposób… nie tylko na Twojej stronie. Przypomnij sobie, jak cz?sto widzisz to samo zdj?cie – mo?e inaczej wykadrowane, mo?e inaczej wkomponowane – w ró?nych miejscach i w ró?nym celu? Nie chodzi tutaj o przypadki skrajne, jak s?ynny “Dziwny pan ze stocku” czy Emma Wang Hansen, najpopularniejsza twarz polskiej reklamy; wystarczy, ?e to samo zdj?cie pojawi si? w dwóch innych strategiach komunikacyjnych. Nie musz? to by? wcale bardzo odleg?e bran?e – dysonans, który w ten sposób powstaje, tworzy u odbiorcy mieszane uczucia i utrudnia zakorzenienie si? w jego ?wiadomo?ci obrazu zarówno jednej, jak i drugiej marki.

4. Masz porz?dn?, profesjonaln? stron? – uzupe?nij j? równie dobrymi zdj?ciami

Zainwestowa?e? w dobrze zaprojektowan?, responsywn? stron? www, wykonan? zgodnie z panuj?cymi standardami przez profesjonalistów w swoim fachu. Naprawd? chcesz okrasza? j? zdj?ciami pozyskanymiz bazy, nawet p?atnej? To troch? strza? w stop? i marnowanie potencja?u platformy, która ma by? przecie? Twoim miejscem w sieci, wyj?tkowym i unikatowym. A raczej trudno by? unikatowym, korzystaj?c ze zdj??, które mo?e mie? ka?dy.

5. Dbasz o spójny wizerunek

Profesjonalna sesja zdj?ciowa dla biznesu ma przedstawia? Ciebie i Twoj? firm?, automatycznie wi?c zapewnia spójno?? wizerunku na bardzo wysokim poziomie. Zdj?cia ze stocku, chocia? wykonane zgodnie ze sztuk?, zawsze b?d? wygl?da?y mniej spójnie – nawet, je?eli korzystamy z tego samego setu. Pr?dzej czy pó?niej bowiem na naszej stronie pojawi si? nowa zak?adka lub blog, do których wykorzystamy uj?cia z innej sesji z bazy i ca?a konsekwencja dramatycznie si? nam rozjedzie. Korzystanie z us?ug fotografa to tak?e gwarancja tego samego stylu, takich samych filtrów i klimatu zdj??.

6. Ekonomia, czyli mo?liwo?? wykorzystania zdj?? w ró?nych kana?ach

A zatem masz za sob? profesjonalnie wykonan? sesj? biznesow? lub produktow?, dzi?ki której jeste? wiarygodny, budujesz zaufanie, wyró?niasz si?, przyci?gasz uwag? i dbasz o spójny wizerunek swojego biznesu. Nic nie stoi wi?c na przeszkodzie, ?eby zdj?cia te wykorzysta? równie? w innych kana?ach – np. na profilu na Facebooku czy Instagramie, a tak?e poza Internetem: w materia?ach reklamowych, ulotkach czy gad?etach. Pami?taj jednak, ?e takie wykorzystanie fotografii musi by? uzgodnione z ich autorem i uwzgl?dnione w umowie o przekazaniu praw autorskich.

No dobrze, zatem nie kupi? zdj?? ze stocku, tylko zrobi? je sam. Mam lustrzank?, co? tam pstrykam w wolnym czasie…

Stój! ?wietnie, doceniamy Twoj? pasj?, to jednak nie wszystko, co potrzebne jest, aby powsta?a profesjonalna, spójna sesja, któr? b?dzie mo?na wykorzysta? pó?niej na stronie www, w mediach spo?eczno?ciowych czy do innych materia?ów. Za pasj? sta? musi wiedza, do?wiadczenie i przede wszystkim wizja tego, jak zrealizowana musi by? sesja, ?eby da? jak najlepsze, d?ugotrwa?e rezultaty. Nie mówi?c ju? o kwestiach takich, jak obróbka tych fotografii oraz utrzymanie parametrów koniecznych do umieszczenia w naszej witrynie.

Profesjonalna sesja biznesowa nie jest wi?c kaprysem czy fanaberi?, ale najlepszym prezentem, który mo?esz sprawi? swojej firmie.

Skontaktuj si?

Masz pomys??

Porozmawiajmy! Umów si? na 1h bezp?atn? konsultacj?, a razem poszukamy "m?drego" rozwi?zania.

Umów si?

Wise People sp. z o.o.

Adres
al. Powstańców Wielkopolskich 26
85-090 Bydgoszcz, Polska
免费人成在线视频观看,亚洲人成电影在线天堂色,成版人看片app破解版