7 b??dów, które mo?esz pope?ni?, przygotowuj?c identyfikacj? wizualn? swojej firmy.

Branding Design
Opublikowano: 05.02.2020
7 b??dów, które mo?esz pope?ni?, przygotowuj?c identyfikacj? wizualn? swojej firmy.

Czym w?a?ciwie jest identyfikacja wizualna?

Zwi??le rzecz ujmuj?c, jest to zbiór elementów, które sk?adaj? si? na wizerunek marki, a wi?c m.in. logo, fonty (w Polsce cz?sto nazywane czcionkami), akcydensy (np. wizytówka lub papier firmowy), zastosowana kolorystyka, sposób formatowania tekstu czy te? ilustracje (key visuale). Identyfikacja wizualna firmy to po prostu ca?a graficzno – estetyczna kompozycja, która komunikuje mark? jej potencjalnym odbiorcom – nie tylko w Internecie, ale i na tradycyjnych no?nikach reklamy. Pozwala ona odró?ni? mark? od innych marek na rynku.

Proste, prawda? Có?, praktyka pokazuje jednak, ?e nie do końca. W?ród firm – zarówno mikroprzedsi?biorstw, jak i du?ych podmiotów, które zatrudniaj? setki i wi?cej osób – wci?? pokutuje przekonanie, ?e identyfikacja wizualna to co?, co mo?na sobie albo odpu?ci?, albo traktowa? co najmniej po macoszemu.

B??d 1: Zbyt d?ugo zwlekasz

Wiemy, ?e zak?adaj?c w?asn? firm? i rozkr?caj?c j?, wi?kszo?? przedsi?biorców ogl?da ka?d? z?otówk? po kilka razy, zastanawiaj?c si?, jak dobrze j? wyda?. Kwestia identyfikacji wizualnej odk?adana jest wi?c na mityczne “pó?niej”, a my wchodzimy na rynek bez podstawowych narz?dzi marketingowych, które decyduj? przecie? o naszym sukcesie. Lub, co gorsza, wchodzimy na rynek wyposa?eni w nieprofesjonalne, “tanie i szybkie” logo, które przysporzy nam wi?cej k?opotów, ni? korzy?ci. Oczywi?cie nikt nie mówi tutaj o tym, ?eby? na sam start wykosztowa? si? na pe?n? identyfikacj? za miliony monet, poniewa? wszyscy doskonale wiemy, ?e pocz?tki s? trudne. Mimo wszystko postaraj si? ?eby chocia? te podstawowe no?niki identyfikacji jak logo czy wizytówka wygl?da?y profesjonalnie.

B??d 2: Nie my?lisz o identyfikacji d?ugofalowo

Dlaczego? Bo tworz?c now? mark? musimy my?le? o przysz?o?ci – tej, któr? ma przed sob? i któr? my jej budujemy. Identyfikacja wizualna to twarz Twojego biznesu, budz?ca okre?lone emocje i komunikuj?ca okre?lone warto?ci, kojarzone w?a?nie z Twoim produktem lub us?ug? i wyró?niaj?ce go spo?ród konkurencji. To nie tylko tu i teraz – wizytówki, ulotki czy firmowe gad?ety -to przede wszystkim uj?cie d?ugofalowe i fundament, na którym wznosisz wizerunek swojej marki.

B??d 3: Nie inwestujesz w fachowców

Skoro jeste?my ju? przy budowaniu: kiedy zabieramy si? za budow? domu chcemy, ?eby zajmowali si? tym ludzie z do?wiadczeniem i kwalifikacjami; tacy, na których b?dziemy mogli polega?. Kiedy zabieramy si? za tworzenie identyfikacji wizualnej naszej firmy, powinni?my kierowa? si? dok?adnie takimi samymi zasadami. Chcesz, ?eby o wizerunek i komunikowanie Twojej marki zadbali fachowcy? Przegl?daj portfolio, czytaj case’y, zadawaj pytania! To nic nie kosztuje, a pozwoli Ci wybra? najlepszego wykonawc? i w konsekwencji stworzy? satysfakcjonuj?c?, profesjonaln? identyfikacj? wizualn?. Idealnym rozwi?zaniem jest, gdy osoby, którym powierzasz jej stworzenie, legitymuj? si? zarówno pasj?, talentem i do?wiadczeniem – bo nadmiar jednego z tych elementów nigdy nie zrekompensuje niedoboru drugiego.

B??d 4: Szukasz oszcz?dno?ci nie tam, gdzie trzeba

Jak ju? pisali?my, zak?adanie w?asnego biznesu to od pocz?tku g?ównie wydatki, wydatki i jeszcze raz wydatki. Pokusa oszcz?dzenia na czym? tak “banalnym” w krótkofalowym, pozbawionym wizji my?leniu, jak dobór odpowiednich kolorów, fontów (czcionki), logo czy materia?ów promocyjnych i marketingowych, wydaje si? by? naprawd? silna. Jednak oszcz?dzania na elementach, które przynios? nam jedynie chwilowe korzy?ci, a w d?u?szej perspektywie oka?? si? o wiele wi?kszym kosztem (a tak?e jeszcze wi?kszym k?opotem) trzeba si? po prostu wystrzega?.

Przyk?ady? Zdj?cia ze stocka vs profesjonalne zdj?cia wykonane przez fotografa to inwestycja, która nie tylko wyró?ni Twoj? mark? i zaprezentuje Twój biznes (a nie obcych ludzi z nieco nienaturalnymi u?miechami) – fotografie te wykorzysta? mo?esz i na stronie www, i w mediach spo?eczno?ciowych, i w materia?ach reklamowych. Realnie wi?c ciekawa, rzetelnie wykonana sesja biznesowa to niewielki koszt w porównaniu do zysków, które przyniesie w d?u?szej perspektywie.

Grafik nie b?d?cy wnukiem kolegi s?siada, który “kiedy?” i “co? tam” w “tym komputerze” szwagrowi robi?; b?d?cy natomiast profesjonalist? z setkami godzin przepracowanymi przed monitorem i portfolio, które oczarowuje nie tylko laików, ale i kolegów po fachu – to równie? inwestycja, a nie pole do oszcz?dno?ci.

B??d 5: Nie s?uchasz fachowców, których sam wybra?e?

Internet jest miejscem, w którym ka?dy mo?e wyrazi? swoje zdanie i wyg?osi? opini? – nie zawsze, a wr?cz skandalicznie rzadko, bazuj?c na rzetelnej wiedzy i do?wiadczeniu. Rad oraz inspiracji powinni?my wi?c szuka? u ludzi, którzy przys?owiowo “zjedli z?by” w danej bran?y czy dziedzinie, mog? pochwali? si? du?? ilo?ci? ró?norodnych projektów i którzy s? rekomendowani przez innych klientów. To jednak dopiero po?owa sukcesu, bo tym m?drym personom trzeba jeszcze zaufa? i nauczy? si? ich s?ucha?. Ludziom, szczególnie przedsi?biorcom, niejednokrotnie trudno jest zaakceptowa? fakt, ?e kto? zna si? na czym?, co dotyczy ich firmy lepiej, ni? sam jej w?a?ciciel. Tymczasem zapominamy, ?e przecie? w?a?nie za t? wiedz?, do?wiadczenie i profesjonalizm p?acimy, nauczmy i nie bójmy si? wi?c z nich korzysta?.

B??d 6: Kombinujesz i ulegasz modom

Jak w ka?dym obszarze ludzkiej dzia?alno?ci, w kwestii identyfikacji wizualnej równie? obserwujemy przychodz?ce i przemijaj?ce mody. Obecno?? trendów silnie wida? przede wszystkim w projektach logotypów, które potrafi? by? tak do siebie podobne, ?e a? trudne do rozró?nienia. Tym samym wi?c sprawiamy, ?e podstawowa funkcja, któr? ma spe?nia? logo – wyró?nia? mark? na rynku i w jasny sposób przypisywa? j? do konkretnych produktów, us?ug oraz firmy, która je dostarcza – nie jest spe?niana. Nie warto wi?c ulega? modom i przekombinowywa? aspektu, który swoj? si?? czerpie z prostoty: logotyp powinien by? klasyczny i ponadczasowy. Ewentualne “fajerwerki”, takie jak motywy kolorystyczne, odblaski czy gradienty, powinny by? jedynie drobnym akcentem, który podkre?li aktualno?? logo, nie za? osi?, na którym je zbudujemy.

B??d 7: Zaniedbujesz branding (i strategi?)

Branding, b?d?cy w skrócie nadawaniem marce wyró?niaj?cych j? atrybutów, jest cz?sto zaniedbywan? cz??ci? tworzenia identyfikacji wizualnej. Musimy jednak pami?ta?, ?e jest on dopiero efektem obranej przez firm? strategii, nigdy odwrotnie. Niestety, rzetelne badanie rynku, klientów oraz ich potrzeb pod k?tem oferowanych przez nas towarów i us?ug jest cz?sto pomijane i traktowane jako zb?dne – nasz? cech? narodow? jest pój?cie “na ?ywio?”, co niestety przek?ada si? równie? na biznes. Okre?lenie, jakie konkretne problemy b?dzie rozwi?zywa? nasz produkt jest momentem absolutnie kluczowym, jednak niespecjalnie u?wiadamianym.

I na koniec…

Identyfikacja wizualna nie jest “dodatkiem” do produktów i us?ug, które oferuje nasza firma, a w wielu bran?ach cz?sto bywa nawet fundamentem. Fundament za? musi by? solidny, ponadczasowy, stworzony z wysokiej jako?ci materia?ów i przez profesjonalistów, którzy naprawd? znaj? si? na tym, co robi?. Pami?taj, ?e dobra, przemy?lana i spójna identyfikacja wizualna daje wra?enie lepszej jako?ci i do?wiadczenia, nawet w przypadku marek m?odych lub dopiero wchodz?cych na rynek. Prawdziwym grzechem by?oby j? zaniedba?.

Skontaktuj si?

Masz pomys??

Porozmawiajmy! Umów si? na 1h bezp?atn? konsultacj?, a razem poszukamy "m?drego" rozwi?zania.

Umów si?

Wise People sp. z o.o.

Adres
al. Powstańców Wielkopolskich 26
85-090 Bydgoszcz, Polska
免费人成在线视频观看,亚洲人成电影在线天堂色,成版人看片app破解版