Ile kosztuje strona internetowa w 2020 roku?

UI/UX Design Web development
Opublikowano: 10.03.2020
Ile kosztuje strona internetowa w 2020 roku?

Estymacja kosztów strony internetowej generalnie nie nale?y do naj?atwiejszych rzeczy. Liczba czynników, które maj? wp?yw na finaln? cen? jest tak du?a, ?e bez konkretnej specyfikacji tak naprawd? nie ma mo?liwo?ci by precyzyjnie oszacowa? czas realizacji i poda? dok?adn? wycen?.

Liczba podstron, funkcjonalno?ci, dobór technologii, projekt graficzny czy makietowanie, te wszystkie czynniki (a nawet wi?cej) maj? ogromny wp?yw na finalny kszta?t strony i kwoty na fakturach. Wyceny nie u?atwia równie? istotny fakt, ?e tak naprawd? mo?esz na ka?dym kroku znale?? wykonawców, którzy wyceny zani?aj? byle tylko podj?? si? zlecenia, przez co wprowadzaj? wiele osób w b??d, czego nast?pstwem jest poddawanie w w?tpliwo?? wycen w?a?ciwych.

Przyk?adem niech b?dzie to, ?e przed podj?ciem wspó?pracy zazwyczaj “przepytujemy” klienta by dowiedzie? si? czego potrzebuje, by móc oceni? ile zajmie realizacja jego za?o?eń, a mimo wszystko w finalnej estymacji mog? pojawia? si? do?? spore rozstrza?y w podanej “godzinówce”. Teoretycznie mo?na poda? przynajmniej orientacyjny zakres kwot i czasu realizacji dla ró?nego typu stron internetowych. By? mo?e nie b?dzie, to w 100% precyzyjne, ale przynajmniej da Ci pogl?d na to, co i w jakich cenach mo?na zrobi?, a tak?e sk?d bierze si? taka rozbie?no??.

Przechodz?c do sedna, ile w takim razie kosztuje stworzenie strony internetowej w 2020 roku? Có?… sprawd?my.

Co si? sk?ada na koszt strony?

To chyba najcz??ciej zadawane pytanie, jakie pada w kontek?cie projektowania strony internetowej. Odpowied? brzmi, a jak?e: to zale?y. Przyjmijmy, ?e wszelkie kwoty oraz estymacje podane poni?ej b?d? bazowa?y na u?rednionej agencyjnej stawce ze ?redniego miasta tj. 100 z?/h oraz dotyczy? b?d? wdro?enia w pe?ni indywidualnego projektu strony internetowej.

1. UI/UX Design

Chcesz odnie?? sukces? Zaprojektuj swoj? stron? jak nale?y. Dobry design i uk?ad strony zachwyca, a jednocze?nie fantastycznie skupia uwag? u?ytkownika. Oczywistym faktem jest, ?e ludzie s? wzrokowcami, a ?le zaprojektowana i ma?o atrakcyjna wizualnie strona internetowa spowoduje, ?e u?ytkownik z niej wyjdzie i nigdy nie wróci, a tego przecie? nie chcemy.

Cz?sto si? zdarza, ?e etap researchu, makietowania (wireframe) i prototypu jest pomijany lub skracany. Prawda jest jednak taka, ?e etap ten jest równie wa?ny, je?li nie wa?niejszy ni? sam development i ma znacz?cy wp?yw na finaln? cen? strony internetowej.

Jak ju? jeste?my przy researchu, makietach i prototypie – co to w?a?ciwie jest?

  • Research pozwala nam na zbadanie grupy docelowej, przeanalizowanie konkurencji, a tak?e przygotowanie moodboardów, które nakre?l? nam styl i klimat w jakim chcemy zaprojektowa? stron? internetow?.
  • Makieta (Wireframe) pozwala nam na szybkie i proste zaprezentowanie uk?adu tre?ci oraz schemat rozmieszczenia elementów na stronie bez anga?owania mocnej kreacji i rozpraszania uwagi klienta aspektami wizualnymi.
  • Prototyp pozwala nam na zaprezentowanie finalnego wygl?du strony na wielu urz?dzeniach, wraz z kolorami, ogóln? stylistyk? strony oraz mini interakcjami jakie b?d? zachodzi? na stronie.

Miks trzech powy?szych elementów pozwala nam dopracowa? stron? przed jej wdro?eniem w ka?dym mo?liwym aspekcie bez nawet jednej linijki kodu, a przy pó?niejszym etapie pracy zdecydowanie pomaga programistom z samym wdro?eniem.

Jaki jest wi?c czas realizacji designu strony internetowej? Od oko?o 10 h roboczych dla najprostszego widoku do nawet 120 i wi?cej h roboczych przy bardzo z?o?onych prototypach i wi?kszych projektach. Mimo to, czas realizacji interfejsu jest mocno zale?ny od Twoich wymagań i powy?sze liczby mog? by? znacznie wi?ksze. Du?o te? zale?y od faktu ile wersji prototypu b?dziesz chcia?, aby dla Ciebie przygotowano.

2. Front-End Development

Czym jest Front-End? W prostych s?owach, jest tym co widzisz gdy wchodzisz na stron? internetow?. Widzisz animacje? Widzisz buttony reaguj?ce na ruch myszy lub dotkni?cia palcem na ekranie? Widzisz ró?nego rodzaju efekty czy kolory elementów na stronie? Tak, to jest w?a?nie Front-End.

Etap ten zazwyczaj zaczyna si? zaraz po przej?ciu etapu UI/UX. Developerzy zwyczajnie przekszta?caj? wcze?niej przygotowany projekt, w kod HTML oraz styl CSS. Oczywi?cie nie mo?na zapomnie? o testerach, którzy ju? na tym etapie prac w??czaj? si? w projekt i pomagaj? developerom w eliminowaniu b??dów powsta?ych podczas wdra?ania strony internetowej. B??dy oczywi?cie s? naturaln? cz??ci? procesu, nie powstaj? na z?o??, tylko s? efektem ubocznym, który trzeba za ka?dym razem wyeliminowa?. Nie z?o?? si? wi?c, gdy zobaczysz uwzgl?dnione testy w wycenie.

G?ówny wp?yw na czas trwania tego etapu ma, to w jaki sposób strona ma si? dostosowywa? do ró?nych urz?dzeń, to jak bardzo mamy z?o?one animacje i style na stronie oraz fakt jak rozleg?y jest zaprojektowany prototyp strony.

A jak jest z czasem realizacji? Od oko?o 15 h roboczych dla najprostszego widoku (np. one-page) do nawet 300 i wi?cej h roboczych (wi?ksza strona firmowa czy korporacyjna).

3. Back-End Development

Back-End pozwala nam skomunikowa? Front-End ze stron? serwerow?. Przyk?adowo, gdy wysy?asz wiadomo?? z formularza kontaktowego, to w?a?nie dzi?ki Back-Endowi nasza akcja zostaje przekazana na zaplecze strony, by pó?niej zosta?a nam wy?wietlona informacja o tym, ?e wiadomo?? zosta?a wys?ana lub te? nie, gdy np. co? jest niepoprawnie skonfigurowane, a w zamian dostajemy wiadomo?? b??du, czyli tzw. error.

Gdyby nie by?o Back-Endu, to tak naprawd? klikanie buttona na froncie nie wywo?ywa?oby ?adnej akcji. Dobrym porównaniem mo?e by? zamówienie posi?ku u kelnera, który po przyj?ciu zamówienia “wysy?a wiadomo??”, do kucharza o tym co ma przygotowa? i wtedy dostajemy informacj? zwrotn? w postaci gotowego posi?ku lub odmowy gdy np. brakuje sk?adników.

?mia?o mo?na powiedzie?, ?e Back-End to mózg ca?ej strony internetowej, który pozwala jej funkcjonowa? w poprawny sposób. G?ówne czynniki wp?ywaj?ce na wycen? Back-Endu, to np. integracje z API zewn?trznych partnerów, nietypowe przetwarzanie danych, rozbudowane zapytania czy np. budowa indywidualnej wtyczki z okre?lon? funkcjonalno?ci?.

Czas realizacji? Od oko?o 70 h roboczych do nawet 400 i wi?cej h roboczych.

4. Dobór CMS.

CMS (ang. Content Management System) to narz?dzie, które s?u?y nam do zarz?dzania tre?ciami na stronie. Co wi?cej CMS pozwala nam to zrobi? bez udzia?u developera, co jest wygodne, oszcz?dza czas i pieni?dze, a tak?e pozwala osobom nietechnicznym na bezproblemowe i przyjemne obs?ugiwanie strony internetowej.

Wybór darmowych CMS’ów, które mo?emy dostosowa? pod swoje potrzeby jest ogromny: Joomla, WordPress, Drupal i wiele innych. Po co korzysta? z darmowych CMS’ów je?li p?acimy tyle za UI/UX i Front-End Development? Po to by obci?? godziny z Back-End Developmentu i po to by ograniczy? koszty budowy strony internetowej. Darmowe CMS’y maj? jednak swoje minusy jak chocia?by ograniczona (przed dostosowaniem) funkcjonalno?? czy du?o wi?ksza podatno?? na ataki z?o?liwego oprogramowania, która zazwyczaj wynika z popularno?ci danego CMS’a.

Mimo wszystko, je?li kto? ma potrzeb? posiadania w?asnego panelu u?ytkownika skrojonego na miar?, to trzeba si? liczy? z tym, ?e czas stworzenia takiego CMS mo?e si? waha? mi?dzy 60 h roboczych do nawet 200 i wi?cej h roboczych zale?nie od potrzebnej funkcjonalno?ci.

Podsumowuj?c

Jak w takim razie finalnie rozk?adaj? si? koszty? Pami?tajmy o przyj?tej stawce czyli 100 z?/h.

  • UI/UX Design / 10-120 h roboczych / 1 000-12 000 z? netto
  • Front-End / 15-300 h roboczych / 1 500-30 000 z? netto
  • Back-End / 70-400 h roboczych / 7 000-40 000 z? netto
  • CMS / 60-200 h roboczych / 6 000-20 000 z? netto

Bior?c pod uwag? powy?sze liczby, w ca?o?ci mo?emy spodziewa? si? rozpi?to?ci cenowej na poziomie 155 h roboczych do nawet 1020 h roboczych!

Oczywi?cie trzeba wzi?? pod uwag? fakt, ?e gdy np. zdecydujemy si? na samego WordPressa (czy inny darmowy CMS), to koszty Back-Endu (je?li nie robimy wtyczek na zamówienie) oraz stworzenia samego CMS nam odchodz?, ale trzeba b?dzie po?wi?ci? oko?o 10 h do 30 h roboczych na integracj? Front-Endu z CMS’em.

Dalej jednak daje to jakie? 35 h roboczych (np. one-page) do 450 h roboczych (wi?ksza strona firmowa czy korporacyjna) za stworzenie strony internetowej.

Ostatecznym czynnikiem maj?cym wp?yw na cen? strony jest oczywi?cie, to z kim podejmiemy wspó?prac?. Czy b?dzie to wspó?praca z freelancerem z mniejsz? stawk? godzinow?, ale jednocze?nie obarczona wi?kszym ryzykiem niepowodzenia czy te? agencj?, która policzy wi?cej za realizacj?, ale w teorii daje wi?ksz? gwarancj? dowiezienia tematu. Do tego dochodz? czynniki lokalizacji czy pracy w specjalnych warunkach, czyli tzw. ASAPY lub praca w weekendy, które zazwyczaj podnosz? stawk?.

Miej po prostu na uwadze, ?e powy?sze liczby s? mocno orientacyjne i s? bardzo zale?ne od tego co potrzebujesz.

 

Skontaktuj si?

Masz pomys??

Porozmawiajmy! Umów si? na 1h bezp?atn? konsultacj?, a razem poszukamy "m?drego" rozwi?zania.

Umów si?

Wise People sp. z o.o.

Adres
al. Powstańców Wielkopolskich 26
85-090 Bydgoszcz, Polska
免费人成在线视频观看,亚洲人成电影在线天堂色,成版人看片app破解版