Jak przej?? w tryb pracy zdalnej i nie zwariowa??

Biznes
Opublikowano: 12.03.2020
Jak przej?? w tryb pracy zdalnej i nie zwariowa??

Sytuacja z koronawirusem: jaka jest, ka?dy widzi. Delikatnie mówi?c, niezbyt przyjemna. Jednak to, co wyró?nia nas – ludzi, to fakt, ?e potrafimy si? adaptowa?. I tak te? jest teraz: kto ma mo?liwo??, ten podejmuje decyzj? o przeniesieniu swojego zespo?u na tzw. home office.

Jak wygl?da adaptacja w Wise People?

W normalnym trybie pracujemy w biurze. Oczywi?cie, ka?dy z pracowników w razie potrzeby mo?e pracowa? z domu. Mamy mo?liwo?? wyboru dowolnego dnia pracy zdalnej w tygodniu, mo?na wi?c powiedzie?, ?e wiemy, jak to robi?. Nie by?o jednak nigdy sytuacji, kiedy zdalnie pracuje ca?y zespó?.

Czy praca zdalna, to co? nowego?

Praca zdalna nie jest czym? nowym i nieodkrytym, ?wiadczy o tym chocia?by, to ?e artyku?ów na jej temat w Internecie mamy multum (i nasz jest kolejny :D), a przyk?adem firmy, która sobie doskonale radzi w takim trybie pracy jest agencja marketingowa Digitalk – Artura Jab?ońskiego. Funkcjonuj? zdalnie od pocz?tku istnienia i – co wi?cej – robi? to dobrze! Dla wielu firm i podmiotów jest to jednak obcy tryb pracy, z którego musz? teraz korzysta?, by przetrwa? i dalej funkcjonowa? w czasie kwarantanny. Najgorsza sytuacja czeka dzia?alno?ci, w których nie wszystko mo?na za?atwi? przez Internet. Tam, gdzie jest taka opcja, grzech nie skorzysta?!

To jak w końcu jest z t? adaptacj??

Zorganizuj sobie dzień i trzymaj si? harmonogramu!

Je?li mo?esz sobie pozwoli? na elastyczno??, brawo! Podpowiadamy jednak, ?e wstawanie o zwyk?ej porze zwi?ksza produktywno??. Je?li pracujesz wtedy, kiedy Twoi klienci lub pozostali cz?onkowie zespo?u, zadbaj o podzia? dnia na kilkugodzinne okno swobodnego kontaktu oraz momenty skupionej pracy. Powiadomienia, nie tylko te z mediów spo?eczno?ciowych, potrafi? wybi? z rytmu. Zagl?danie do skrzynki odbiorczej co dziesi?? minut równie?.

Korzystaj z dobrodziejstw internetowego oprogramowania!

  • Slack, Discord czy Microsoft Teams pomog? w komunikacji, pozwalaj?c na wymian? wiadomo?ci tekstowych, zak?adanie pokoi dotycz?cych konkretnych tematów i szybkie przesy?anie plików.
  • Dropbox czy Google Drive b?d? idealne do przechowywania plików.
  • Whereby, Google Hangouts, Skype czy Messenger to narz?dzia do wideo-g?osowej komunikacji z klientami.

Oczywi?cie, gdy wszystko powy?ej zawiedzie, do dyspozycji pozostaje niezast?piony mail i telefon.

Uprzed? rodzin?, ?e Twój pobyt w domu nie oznacza, ?e nie jeste? w pracy.

Zabawa z dzie?mi, wyniesienie ?mieci czy zmywanie naczyń mo?e poczeka?. Wyznacz granice! Ka?de kilkuminutowe odej?cie od wykonywanego zadania powoduje, ?e zaplanowane dzia?ania rozmywaj? si?, a Ty mo?esz nie wyrobi? si? w za?o?onym czasie.

Planuj przerwy!

To nic z?ego, je?li odejdziesz od komputera na 20-30 minut. Rozci?gnij si?, po?wicz, zjedz co? czy wynie? wy?ej wymienione ?mieci. Twoja g?owa odpocznie, a na?adowana now? energi? na pewno podrzuci Ci kilka pomys?ów. Je?li masz k?opot z zapominaniem o przerwach, zaplanuj je w aplikacjach lub po prostu ustaw alarm w telefonie.

Planuj codziennie spotkania z zespo?em, tzw. daily.

Wspólnie wybierzcie konkretn? por? dnia. Omówcie plan i podsumujcie to, co zrobili?cie do tej pory. Takich spotkań trzeba mocno pilnowa?, bo praca w trybie home office czasem powoduje nadmierne rozlu?nienie. To nic z?ego, tacy jeste?my. Po prostu trzeba pami?ta? o dyscyplinie.

Wyznacz sobie stanowisko pracy!

Powinno to by? sta?e miejsce, sprzyjaj?ce wykonywaniu obowi?zków. Wizja pracy na kanapie czy w ?ó?ku mo?e wydawa? si? kusz?ca, jednak po jakim? czasie przestanie by? przyjemno?ci?. Odruchowo zaczniesz kojarzy? to miejsce z czekaj?cymi zadaniami. Stanowisko pracy powinno odruchowo prze??czy? tryb na zawodowy.

Zadbaj o ubiór i wygl?d stanowiska pracy!

To tak samo wa?ne jak wybór miejsca. Skoro ?ó?ko nie ma kojarzy? si? z prac?, pid?ama te? nie powinna. Ba?agan na biurku (o ile nie jeste? typem cz?owieka, który celowo wytwarza sobie “kreatywny nieporz?dek”) te? nie pomaga. ?Na biurku czy stole, przy którym pracujesz, nie powinno by? dzieci?cych zabawek, nieprzeczytanych ksi??ek i innych niepotrzebnych akcesoriów.

I najwa?niejsze: stwórz plan, który dzia?a u Ciebie!

Praca w domu ma wa?n? zalet?: jeste? mniej uzale?niony od tego, czego oczekuj? inni. Wszystkie powy?sze rady potraktuj wi?c jak wskazówki i dobre praktyki na drodze wypracowywania w?asnego stylu. Wiadomo, ?e kontakt z klientem i zespo?em jest istotny, wokó? niego masz jednak spor? dowolno??.

Chcesz podejrze? YouTube lub stron? z memami? Masz niestandardowe nawyki, a mo?e faktycznie praca w pid?amie i nietypowych miejscach to jest to, co wzmaga twoj? produktywno??? W takim razie si? nie kr?puj i pami?taj, ?e w zdrowym ?rodowisku jeste? rozliczany nie z tego co robisz podczas pracy, ale z tego czy zrealizujesz swoje zadania na 100%.

Skontaktuj si?

Masz pomys??

Porozmawiajmy! Umów si? na 1h bezp?atn? konsultacj?, a razem poszukamy "m?drego" rozwi?zania.

Umów si?

Wise People sp. z o.o.

Adres
al. Powstańców Wielkopolskich 26
85-090 Bydgoszcz, Polska
免费人成在线视频观看,亚洲人成电影在线天堂色,成版人看片app破解版