Rozstrzygni?cie Zapytania Ofertowego dot. projektu “Prace B+R dotycz?ce stworzenia narz?dzia do zaawansowanej estymacji projektów informatycznych w oparciu o dynamiczn? analiz? danych”

Opublikowano: 13.02.2020

W dniu 13.02.2020 Zamawiaj?cy, tj, ?WORK-ON Studio sp. z o.o. dokona? rozstrzygni?cia konkursu ofert w post?powaniu ofertowym dla przedsi?wzi?cia pt. ?Prace B+R dotycz?ce stworzenia narz?dzia do zaawansowanej estymacji projektów informatycznych w oparciu o dynamiczn? analiz? danych”, wykonywanego w zakresie grantu w ramach Funduszu Badań i Wdro?eń – Voucher Badawczy realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjno?ci i konkurencyjno?ci gospodarki regionu, Dzia?ania 1.2 Promowanie inwestycji przedsi?biorstw w badania i innowacje, Poddzia?ania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Kujawsko-Pomorsk? Agencj? Innowacji Sp. z o.o. w Toruniu.

 

Wykonawca wy?oniony w post?powaniu:

Wy?sza Szko?a Gospodarki w Bydgoszczy

?

Liczba przyznanych punktów:

100,00 pkt.

Wybrana oferta spe?nia?a wszystkie warunki postawione w post?powaniu z dnia 3.02.2020 i jako najkorzystniejsza – zosta?a wybrana.

 

Za??cznik: Informacja o wyniku post?powania ofertowego?(skan)

Skontaktuj si?

Masz pomys??

Porozmawiajmy! Umów si? na 1h bezp?atn? konsultacj?, a razem poszukamy "m?drego" rozwi?zania.

Umów si?

Wise People sp. z o.o.

Adres
al. Powstańców Wielkopolskich 26
85-090 Bydgoszcz, Polska
免费人成在线视频观看,亚洲人成电影在线天堂色,成版人看片app破解版