Zapytanie Ofertowe dot. projektu ?Prace B+R dotycz?ce stworzenia narz?dzia do zaawansowanej estymacji projektów informatycznych w oparciu o dynamiczn? analiz? danych”

Opublikowano: 03.02.2020

Maj?c na uwadze zachowanie zasad konkurencyjno?ci i równego traktowania oferentów w post?powaniu prowadzonym w ramach projektu ?Fundusz Badań i Wdro?eń – Voucher Badawczy” realizowanym w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjno?ci i konkurencyjno?ci gospodarki regionu, Dzia?anie 1.2 promowanie inwestycji przedsi?biorstw w badania i innowacje, poddzia?anie 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, firma WORK-ON Studio sp. z o.o. sk?ada ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz?ce zakupu us?ugi badawczo-rozwojowej pt.: ?Prace B+R dotycz?ce stworzenia narz?dzia do zaawansowanej estymacji projektów informatycznych w oparciu o dynamiczn? analiz? danych”

Zapraszam do z?o?enia OFERTY na wykonanie prac wskazanych w za??czonym dokumencie, natomiast w przypadku braku zainteresowania z?o?eniem oferty – b?d? zobowi?zany za jedynie? POTWIERDZENIE OTRZYMANIA niniejszej korespondencji.

 

Za?aczniki:

Zapytanie ofertowe – WORK-ON Studio

X2019-KOLOR-ZAPYTANIE OFERTOWE

Skontaktuj si?

Masz pomys??

Porozmawiajmy! Umów si? na 1h bezp?atn? konsultacj?, a razem poszukamy "m?drego" rozwi?zania.

Umów si?

Wise People sp. z o.o.

Adres
al. Powstańców Wielkopolskich 26
85-090 Bydgoszcz, Polska
免费人成在线视频观看,亚洲人成电影在线天堂色,成版人看片app破解版