Case Study Briisk.co

Software House UI/UX Design Web development Wordpress

Dwukrotny wzrost zapytań ofertowych i konwersji dzi?ki u?atwionemu zarz?dzaniu stron? oraz modu?owej budowie mechanizmów anga?owania u?ytkownika.

Zapytania ofertowe Wzrost o 120%
Konwersja Wzrost o 100%
Zakres prac Dedykowany projekt interfejsu Kodowanie HTML/CSS Wdro?enie na Wordpress
Case Study Briisk.co

Wyzwanie

Kluczowym problemem, który doskwiera? Software House’owi – Briisk by?o to, ?e ich ówczesna strona internetowa by?a bardzo trudna w zarz?dzaniu, a jej rozwój zale?ny by? od programistów.

By?a wykonana w technologiach, które firma stosowa?a we w?asnych specjalistycznych wdro?eniach, co powodowa?o, ?e ka?da zmiana wymaga?a interwencji developerów, którzy byli zaj?ci wdro?eniami klienckimi, a odci?ganie programistów od wdro?eń dla klientów, to strata pieni?dzy.

Celem by?o zaprojektowanie nowej strony www, która dzi?ki modu?owej budowie oraz zastosowaniu WordPressa mog?a by? w prosty sposób obs?ugiwana przez nietechniczne osoby z dzia?u marketingu. Mia?a ona umo?liwi? im wykorzystywanie ró?nych umiejscowień Call to Action oraz innych mechanizmów zaanga?owania u?ytkownika od e-book’ów na newsletterach kończ?c, a nawet tworzenie tematycznych Landing Page pod konkretny typ oferowanej us?ugi.

 

Case Study Briisk.co_screen_1
Case Study Briisk.co_screen_2
Case Study Briisk.co_screen_3
Case Study Briisk.co_screen_1 Case Study Briisk.co_screen_2 Case Study Briisk.co_screen_3
Case Study Briisk.co_screen_4

Podej?cie

Prac? z Briisk rozpocz?li?my od warsztatów, podczas których powsta? pierwszy szkic strony. Zdecydowali?my si? na podej?cie, w którym najpierw powstaje wersja MVP (czyli zawieraj?ca tylko najwa?niejsze funkcjonalno?ci i podstrony), a nast?pnie dobudowujemy kolejne cz??ci strony. W ten sposób nasz klient móg? opublikowa? now? ods?on? strony znacznie szybciej i dopasowa? jej rozwój do bie??cych potrzeb.

W ramach prac nad MVP nowej strony Briisk powsta?y:

 • Spis wymagań dotycz?cych m.in. warto?ci Briisk, przekazu strony, charakteru komunikacji, zawarto?ci podstawowych podstron itp.
 • Moodboard, czyli przegl?d ciekawych projektów i inspiracji
 • Trzy wersje designu strony g?ównej, na podstawie której powsta? ostateczny charakter ca?ego projektu
 • Po uruchomieniu wersji podstawowej, zabrali?my si? za projektowanie kolejnych podstron oraz modu?ów CTA (call-to-action), które klient móg? dowolnie dostosowa? za pomoc? CMS.

Joanna Chmiel

Managing Partner at briisk.co

Software House – Briisk.co

Zapytania ofertowe i konwersje na stronie wzros?y a? dwukrotnie!

Nasz dzia? marketingu jest w stanie samodzielnie edytowa? stron? internetow? bez udzia?u naszych programistów, a nasi klienci byli pod du?ym wra?eniem zmian, które wdro?yli?my podczas wspó?pracy z Wise People.

web
Web

Spodoba? Ci si? projekt?

Pogadajmy! Umów si? na krótk? bezp?atn? konsultacj?, a nasz ekspert odpowie w ci?gu 24h. Kliknij na poni?szy przycisk lub napisz bezpo?rednio na: hello@www.curlyslaw.com

Rezultaty dla strony Briisk

Lekka i funkcjonalna strona firmowa w wersji webowej i mobilnej – oparta na WordPress, z dedykowanym kreatorem podstron.

 • Szybko?? ?adowania strony na desktop ro?nie z 48 do 90+ wed?ug Google Speed Insight
 • Elastyczne szablony podstron case studies oraz services pozwalaj? na swobodne w??czanie/wy??czanie sekcji na stronie
 • Kreator pozwala na ustawienie dowolnej kolejno?ci sekcji, co u?atwia testowanie skuteczno?ci ró?nych wersji podstron
 • Podstrony mog? przyj?? form? landing page, co pozwala marketingowi na prowadzenie kampanii reklamowych bezpo?rednio na stronie firmowej bez konieczno?ci ingerencji programisty
 • Zaprojektowane modu?y CTA umo?liwiaj? pobranie e-booka, zapis na newsletter czy webinar oraz inne formy anga?owania u?ytkownika
 • Artyku?y na blogu mo?na grupowa? nie tylko wed?ug kategorii, ale równie? zgodnie z mechanizmem klastrów tematycznych polecanym przez Hubspot
 • Wykorzystanie platformy WordPress umo?liwia b?yskawiczn? integracj? z narz?dziem SEO oraz z CRM klienta

Skontaktuj si?

Masz pomys??

Porozmawiajmy! Umów si? na 1h bezp?atn? konsultacj?, a razem poszukamy "m?drego" rozwi?zania.

Umów si?

Wise People sp. z o.o.

Adres
al. Powstańców Wielkopolskich 26
85-090 Bydgoszcz, Polska
免费人成在线视频观看,亚洲人成电影在线天堂色,成版人看片app破解版